Struktura członków oddziału PTG w Krakowie – stan na 20.12.2016 r.
Wyszczególnienie osób % składki za 2016 r.
osób %
Członkowie ogółem 164 100 x x
w tym wyróżnieni razem (1) 45 27,4 x x
w tym Złota Odznaką 46 28 x x
Medalem PTG 7 4,3 x x
Członkostwem Honorowym 5 3 x x
w tym opłacający skladki razem (2) 159 97 114 71,6
w tym normalne 89 55,6 70 78,7
ulgowe razem 70 44,4 44 62,9
w tym doktoranci 13 8,2 5 38,5
emeryci i renciści 54 32,7 34 65,4
członkowie rodzin (3) 5 3,5 5 100
w tym pracownicy naukowi razem (4) 67 40,9 59 88,1
w tym z IGiP UJ 32 19,4 31 96,9
IG UP 29 17,7 20 69
nauczyciele (5) 12 7,3 5 41,7
w tym zamieszkali w
województwie małopolskim razem 153 93,3 x x
w tym w Krakowie 108 65,9 x x
powiecie krakowskim 12 7,3 x x
w tym w bocheńskim 6 3,6 x x
nowosądeckim 4 2,4 x x
innych województwach 9 5,5 x x
za granicą 2 1,2 x x
Uwagi
  1. 3 osoby posiadają po 3 wyróżnienia, a 7 - po 2
  2. bez 5 członków honorowych (emerytowanych)
  3. bez emerytów i rencistów - 4 pracujące żony i 1 córka
  4. bez osób w wieku emerytalnym, a prowadzących jeszcze działalność naukową
  5. bez doktorantów, nauczycieli
  6. Słowacja, Wielka Brytania