Czy mapa to jeszcze mapa? Podróż przez zaułki współczesnej kartografii, dr Paweł Struś

Serdecznie zapraszamy na kolejny z odczytów geograficznych. Tym razem dr Paweł Struś spróbuje wprowadzić słuchaczy w tajniki współczesnych "utworów kartograficznych". Wykład odbędzie się we wtorek 26 października o godzinie 18.00 w sali 532 Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wydarzenie będzie również dostępne online na platformie Ms Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThkYTI1Y2YtMTAwNS00MWFlLWJkOWQtMGNlYjM1NmFjMTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d